Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
4705 e3d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
tomorrownevercomes
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola

September 30 2018

tomorrownevercomes
5517 4dbc
Reposted frompiehus piehus viakillyourhero killyourhero
tomorrownevercomes
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakillyourhero killyourhero
tomorrownevercomes
2327 411c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
tomorrownevercomes
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive viawredna wredna
tomorrownevercomes
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes

September 29 2018

tomorrownevercomes
1551 0067
tomorrownevercomes
8914 7572 500
0157 be26
tomorrownevercomes
2782 8265 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
tomorrownevercomes
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
tomorrownevercomes
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
tomorrownevercomes
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viablackheartgirl blackheartgirl
tomorrownevercomes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl